WGGiIS

Wykładowcy MAK

 
dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH; 

Kierownik Studiów Podyplomowych MAK z ramienia AGH - koordynator edycji 2023/24

Jego zainteresowania naukowe to błękitno-zielona infrastruktura (BZI) oraz jej zastosowanie w gospodarce wodnej, w szczególności w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, gospodarowaniu wodami deszczowymi, adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Projektant oczyszczalni hydrofitowych i innych rozwiązań BZI, stosowanych do szerokiej gamy mediów (m.in. ścieki komunalne w obszarach rozproszonej zabudowy, wody deszczowe, odcieki ze składowisk odpadków komunalnych). Ekspert i członek wielu organizacji, m.in. Rady ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej przy Prezydencie m. Krakowa; Komisji Gosp. Wodnej PAN; Zespołu Środowisko i Adaptacja do Zmian Klimatu (MIiR i MŚ). Autor ponad stu publikacji naukowych i ekspertyz.

 


 
Magdalena Andrejczuk
Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, od 2010 roku zawodowo związana z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem. W Allegro, gdzie pracuje od września 2020 roku, zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability, raportowaniem ESG, śladem węglowym i dekarbonizacją, współpracując z różnymi obszarami biznesowymi firmy. Odpowiada również za relacje z interesariuszami oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy SBTi. Jest członkinią Grupy Odpowiedzialny e-commerce działającej przy Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Finansów. W latach 2017–2020 pracowała w spółce Agora S.A., gdzie zajmowała się komunikacją, CSR, kodeksem etyki i raportowaniem. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie była m.in. menedżerką Programu Partnerstwa i odpowiadała za inaugurację i koordynację europejskiego programu Karta Różnorodności w Polsce, a także brała udział w konsultacjach implementacji dyrektywy dot. raportowania niefinansowego. Brała udział w badaniach i pracach zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie PREWORK („Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej”) realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, Szkołę Główną Handlową, Leeds University Business School oraz Freie Universität Berlin. Jest członkinią Panelu Pozytywnych Postaci 2022 i 2021 – wspierających inicjatywę prof. Bolesława Roka – Startupy Pozytywnego Wpływu przy Koźmiński Business Hub. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w mediach oraz jako wykładowczyni. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka socjologii i ekonomii oraz studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, gdzie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą startupów i ich ekosystemu w Polsce. Prywatnie zaangażowana społecznie, pasjonatka dobrego kina, zrównoważonych startupów i czytania.
 

 


prof. dr hab. Marcin Chodak
Profesor inżynierii środowiska. Doktorat z leśnictwa obronił w roku 2003 na Uniwersytecie w Getyndze, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Stypendysta Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt.Specjalizuje się w badaniach właściwości biologicznych i chemicznych gleb leśnych i poprzemysłowych oraz spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.  Kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz ekspedycji badawczych.


dr Filip Duszyński
Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2017–2018 stypendysta w programie ETIUDA Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego odbył półroczny staż w School of Geography and the Environment na Uniwersytecie Oksfordzkim. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2019 roku.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki mechanizmów rozwoju rzeźby obszarów płytowych a także procesów osuwiskowych. Współautor kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych tym zagadnieniom. Od 2021 roku przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu, a od 2022 roku jeden z prowadzących pierwszy w Polsce kanał popularno-naukowy poświęcony naukom o Ziemi w serwisie YouTube – Sprawy przyZiemne.

 


Wojciech Falkowski
Założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group (od 1988). Spółka powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu założyciela, który wspiera i rozwija przedsięwzięcia związane z ochroną wód i środowiska na terenie całej Polski. Konsekwentne działania doprowadziły do założenia kolejnych spółek w grupie: Ecol-Unicon (1996), Retencjapl (2015), Biopro (2017) oraz przejęcia Dankan (2020).
Inicjator i koordynator akcji społecznej Manifest Klimatyczny (2019) oraz fundator fundacji Biznes dla Klimatu (2021). Od 2021 rok członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.
Prywatnie miłośnik natury i sportów z nią związanych (zdobywca Korony Ziemi w 2019 roku) oraz wyznawca zasady, że aktywna postawa wobec społeczeństwa i środowiska wraca do nas, tworząc lepszą przyszłość.

 

dr inż. Paweł Gajda
Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej energetyki jądrowej, zajmuje się m.in. bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Szkolił się m.in. w Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology i Saclay Nuclear Research Centre CEA. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society, zrzeszającego specjalistów w zakresie energetyki jądrowej z 22 krajów europejskich oraz Izraela, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.


dr Anna Grochowska
Geograf i urbanista, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Partycypacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma doświadczenie zawodowe w dziedzinie urbanistyki, planowania przestrzennego oraz architektury. Pracowała jako projektantka w prywatnej pracowni planowania przestrzennego oraz pracowni architektonicznej. Ze względu na specyfikę pracy ściśle współpracowała z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za politykę przestrzenną na szczeblach lokalnym i regionalnym. Autorka prac koncepcyjnych z zakresu planowania przestrzennego oraz opracowań przyrodniczych. W ramach Pracowni Partycypacji Społecznej rozwija współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami, przedstawicielami sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego. Celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów społecznych, w tym związanych z m.in. kolizjami funkcji, uciążliwościami środowiskowymi, zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. W pracy naukowej skoncentrowała się na badaniu konfliktów przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszarów chronionych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Pozostałe opracowania nawiązywały do nurtu zainteresowań i badań związanych z przestrzenią miejską, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania przestrzeni publicznych i nowych struktur mieszkaniowych.

 


Ewa Iwaszuk
Pracuje w berlińskim think tanku Ecologic Institute. Zajmuje się polityką środowiskową i klimatyczną, w tym między innymi kwestiami związanymi z promowaniem i wdrażaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, rozwojem strategii klimatycznych na poziomie lokalnym i krajowym oraz Europejską polityką środowiskową. Prowadzi podcasty „Green Deal, Big Deal?” nt. Europejskiego Zielonego Ładu oraz „Creating Green Cities” nt. rozwiązań opartych na przyrodzie. Jest współautorką publikacji „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Narzędzia strategiczne”, „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny” oraz „Nature-based Solutions and Global Climate Protection. Assessment of their global mitigation potential and recommendations for international climate policy”.

 

 

dr inż. Mateusz Jakubiak
Absolwent kierunków Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studiów podyplomowych Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor ponad 70 publikacji i artykułów naukowych z zakresu inżynierii środowiska i ekonomii ekologicznej, w szczególności dotyczących ekosystemów wodnych na terenach zurbanizowanych, akwakultury oraz gospodarki odpadami. Działa w stowarzyszeniach naukowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej) oraz pozarządowych wspierających zrównoważony rozwój i ideę zero waste (Przewodniczący Rady Fundacji „Z rąk do rąk”).

 


prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członek Rady Uczelni. Ekspert w zakresie adaptacji miast do zmiany klimatu, błękitno-zielonej infrastruktury i zagospodarowania dolin rzecznych oraz zintegrowanej gospodarki wodnej. Jest członkiem m.in. Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, Rady Klimatycznej UN GCNP, zespołu ekspertów WaterLab OEE i Retencja,pl, a także Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu przy Prezydencie Poznania.

 


dr arch. Tomasz Jeleński
Nauczyciel akademicki, urbanista, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Naukowo zajmuje się problematyką zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i resiliencji. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK. Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) ds. zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji. Członek Rady Fundacji Sendzimira i Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prezes Stowarzyszenia INTBAU Polska i przewodniczący (Chair) INTBAU College of Chapters.

dr hab. Marcin Kadej
Doktor habilitowany nauk biologicznych, inżynier zarządzania i marketingu. Profesor UWr, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (kadencja 2020–2024), przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne UWr (kadencja 2020-2024), kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr (od 2019 r.). Specjalizuje się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii. Przedmiotem jego badań są zwierzęta bezkręgowe, ze szczególnym uwzględnieniem owadów, w tym gatunki saproksyliczne, zapylacze, owady o znaczeniu „forensicowym”, gatunki chronione, ginące i zagrożone. W latach 2017–2021 pełnił funkcję kierownika podyplomowych studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”; w latach 2008–2017 obowiązki z-cy kierownika podyplomowych studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”. W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr zajmuje się biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach tworzenia bazy danych „Gatunki obce w Polsce” i „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”, w tym objętych programem Natura 2000. Koordynuje również prace badawcze dotyczące chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem owadów, gatunków obcych i inwazyjnych oraz owadów o znaczeniu ekonomiczno-gospodarczym. Uczestniczył, w charakterze eksperta, w programie „Drogi dla Natury”, projekcie „Pszczoły proszą o pomoc” oraz „Edukator bioróżnorodności”. Obecnie nadzoruje projekt restytucji podgorzałki w Rezerwacie Przyrody „Stawy Milickie” (projekt realizowany wspólnie z ZOO Wrocław oraz spółką Stawy Milickie S.A.), którego jest współinicjatorem. Jest autorem licznych naukowych i popularno-naukowych publikacji. Uczestnik wielu konferencji i warsztatów krajowych oraz zagranicznych. Współpracownik uznanych na całym świecie instytucji naukowych: instytutów badawczych, muzeów historii naturalnej oraz uniwersytetów. W związku ze swoimi pracami odbył kilka zagranicznych wizyt (Czechy, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Rosja, Ukraina) i długoterminowy staż naukowy w The Royal Holloway University of London. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące gospodarowania bioróżnorodnością i ochroną przyrody. Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (kadencja 2015-2020, 2020–2025), Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (kadencja 2015-2020, 2020-2025) oraz Rady Naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” (kadencja 2019-2023). Jest ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (2017–obecnie).

 


Roksana Kałużna-Bałazy
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i prawnik w praktyce Finansowania Dłużnego międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. W swojej pracy koncentruje się na finansowaniach dłużnych w formie kredytów i dłużnych instrumentów finansowych oraz zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych. Specjalizuje się w zrównoważonych finansach i regulacjach dotyczących szeroko pojętego ESG. Brała udział w pionierskich transakcjach z zakresu zrównoważonych finansowań na rynku polskim, w tym emisjach zielonych obligacji i obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sporządzaniu kredytów zielonych i związanych ze zrównoważonym rozwojem. W swoim portfolio ma m.in.: doradztwo prawne w związku z pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej emisją obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem powiązanych z ratingiem ESG PKN Orlen S.A.; doradztwo prawne w związku z emisjami zielonych obligacji przez Skarb Państwa; doradztwo prawne w związku z finasowaniami kredytowymi farm wiatrowych i innych projektów ekologicznych. Roksana popularyzuje tematykę zrównoważonych finansów przeprowadzając warsztaty i prezentacje dla instytucji finansowych, spółek, jak również studentów, w tym studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest alumnem XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.

 

Maria Krawczyńska-Kaczmarek
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG. Była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, w Tchibo Warszawa, a w zakresie filantropii korporacyjnej w Forum Darczyńców. Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.

 


dr hab. Jakub Kronenberg
Ekonomista, profesor na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Naukowo zajmuje się badaniem związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej. Jego książkę „Ecological economics and industrial ecology” wydało w 2007 roku wydawnictwo Routledge. Redaktor naukowy książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, pracując we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie. Trener i wykładowca Akademii Letniej Fundacji Sendzimira oraz licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje.