WGGiIS

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu, ukierunkowana na kształcenie profesjonalistów pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Za aspekty techniczne odpowiedzialna jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za ekonomiczne i biznesowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za przyrodnicze i humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski. Słuchacze Studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie.  

Studia MAK zostały opracowane z myślą o: 

 • pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedstawicielach biznesu,
 • firmach produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych,
 • osobach zainteresowanych metodami przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków, poszukujących możliwości rozwoju kwalifikacji w powyższym obszarze.

Studia MAK umożliwiają nabycie przez Słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności, które obecnie są bardzo pożądane na rynku pracy, z zakresu: 

 • przyczyn postępujących zmian klimatycznych,
 • skutków i wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi,
 • możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
 • wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie społeczeństw, gospodarek, jednostek samorządowych, organizacji i przedsiębiorstw,
 • możliwości adaptacji do zmian klimatycznych,
 • obowiązujących i planowanych regulacji związanych ze zmianami klimatycznymi na poziomie krajowym, regionalnym  i międzynarodowym.

Studia MAK przygotowują kadrę profesjonalistów, którzy będą: 

 • rozumieli postępujące zmiany klimatyczne i związane z nimi konsekwencje,
 • dysponowali wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami i w związku z tym potrafili podejmować zarówno inicjatywy przeciwdziałające, jak i działania adaptacyjne wobec zmian klimatycznych,
 • mieli możliwość nawiązania cennych relacji z ekspertami naukowymi i branżowymi w zakresie zmian klimatycznych.