WGGiIS

Ścieżka kształcenia MAK

I SEMESTR – wszechstronne podstawy

Zajęcia w semestrze I obejmują szerokie i zróżnicowane zagadnienia tematyczne, pozwalające uporządkować i uzupełnić interdscyplinarną wiedzę na temat zmian klimatu, ich skutków oraz metod ich mitygacji i adaptacji. W znakomitej większości zajęcia I semestru mają formę wykładów oraz seminariów. Unikatową cechą Studiów MAK jest wyjątkowo liczne i zróżnicowane grono prowadzących – ekspertów, w szczególności naukowców, reprezentantów świata biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych (patrz Wykładowcy MAK). Większość zajęć I semestru ma formę online, jedynie część zajęć prowadzona jest stacjonarnie (w szczególności pierwsze zajęcia, połączone z inauguracją Studiów MAK). 

II SEMESTR – przygotowanie do dyplomu

Zajęcia realizowane w semestrze dyplomowym (II) podporządkowane są realizacji prac dyplomowych, niewiele jest zajęć teoretycznych, wykładów, dominują zajęcia praktyczne i projektowe, a przede wszystkim seminarium dyplomowe, mające na celu opracowanie wartościowych prac dyplomowych. Zajęcia te, w odróżnieniu od zajęć w semestrze I, realizowane są w ścieżkach tematycznych (tzn. słuchacze danej ścieżki biorą udział tylko w zajęciach tematycznych w tejże ścieżce), co ma na celu pogłębioną analizę danego zagadnienia (patrz Program ). Większość zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej (ew. hybrydowej). 

  Prace dyplomowe  

Bardzo istotnym elementem kształcenia w ramach Studium jest realizacja prac dyplomowych, mających złożony i interdyscyplinarny charakter z istotnym aspektem praktycznym (podejście project- i problem-oriented learning). 

 • Wszystkie prace dotyczą jednego nadrzędnego tematu o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, reprezentatywnego dla aktualnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu (np. koncepcja osiągnięcia neutralności klimatycznej m. Krakowa).
 • Temat nadrzędny stanowi ramy dla indywidualnych prac dyplomowych, realizowanych w poszczególnych ścieżkach, w kilkuosobowych zespołach.
 • Temat nadrzędny i tematy cząstkowe są definiowane i realizowane w ścisłej współpracy z Partnerami strategicznymi (np. UM Kraków, Wodociągi Miasta Krakowa, inne spółki i jednostki miejskie; banki; firmy produkcyjne i usługowe; przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego), co pozwala na realizację prac łączących aktualną wiedzę naukową z realnymi wyzwaniami i potrzebami.
 • Przykładowe tematy prac indywidualnych: transformacja energetyczna wybranej dzielnicy lub kwartału; opracowanie kompleksowego systemu retencji wody opadowej; koncepcja stworzenia sieci błękitno-zielonej infrastruktury; sposoby finansowania transformacji energetycznej i innych inwestycyjnych działań proklimatycznych; koncepcja współpracy władz samorządowych z biznesem w ramach działań proklimatycznych; kampania zwiększania świadomości społecznej nt. zmian klimatu i działań proklimatycznych; koncepcja zwiększenia bioróżnorodności; ocena wpływu inwestycyjnych działań proklimatycznych na wartość przyrodniczą i bioróżnorodność; kampania informacyjna na temat usług ekosystemów dostarczanych przez drzewa i inne ekosystemy miejskie.
 • Są to tylko przykładowe tematy, ostateczne brzmienie i zakres tematów zostanie ustalony w ramach Seminarium dyplomowego, we współpracy Słuchaczy, Zespołu promotorskiego i przedstawicieli Partnerów strategicznych.
 • Słuchacze Studium ściśle współpracują z Partnerami strategicznymi, w ramach realizacji prac dyplomowych, dzięki czemu prace będą miały silne podstawy praktyczne, łącząc sektorową dbałość o szczegół i profesjonalizm z całościowym, interdyscyplinarnym podejściem.
 • Nadzór interdyscyplinarnego zespołu promotorskiego zapewnia kompleksowe i całościowe wsparcie merytoryczne dla Słuchaczy w trakcie realizacji prac dyplomowych.

 Zespół promotorski 

 • Dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
 • Dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH
 • Dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr
 • Dr Joanna Turek (SGH Warszawa)
 • Dr inż. Mateusz Jakubiak (AGH w Krakowie)
 • Dr Filip Duszyński (Uniwersytet Wrocławski)